EuroSciPy logo

EuroScipy

Cambridge, UK - 27-30 August 2014

 

Yury V. Zaytsev - J├╝lich Research Center

Presentations

Advanced Python profiling

Wednesday 2 p.m.–3:30 p.m. in IFM

Sponsors